+90 532 487 47 64

Yakupabdal Mahallesi, Çankaya

Yakupabdal Emlak Ofisi

Karataş Köyü İmar Planı Askıda


Çankaya İlçesi Karataş Mahallesi Kırsal Yerleşim alanı ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

 T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:1513 15.11.2019


Çankaya İlçesi Karataş Mahallesi Kırsal Yerleşim alanı ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.10.2019 tarihli 340 sayılı yazısı Büyükşehir Belediye Meclisimizin 15.11.2019 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Çankaya İlçesi Karataş Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanı ve çevresinde, gerekli kurum görüş ve izinleri alınmış bulunan yaklaşık 773 hektarlık alan ilişkin yürürlükte bulunan üst ölçek Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Nazım İmar Planı doğrultusunda Başkanlığımızca 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi hazırlanmış olup söz konusu alana dair yapılan incelemede;

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 02.01.2013 tarih 94695246/43 sayılı ve 04.06.2018 tarih E.1689691 sayılı yazıları ile izinlendirilmiş bulunan alanlar ile birlikte Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 22.06.1992 tarih 210 sayılı kararı ile onaylı "1/5000 ölçekli İmrahor Vadisi Rekreasyon Alanı Nazım İmar Planı" kapsamında "Yol" olarak planlanmış Çevreyolu kenarındaki bir kısım kadastro parselleri kapsayan planlama alanın yaklaşık 773 hektar yüzölçümünde olduğu,
Alanın çoğunluğunun özel mülkiyete kayıtlı olduğu, yanı sıra Hazine arazileri, Tescil harici alanlar ve mera parsellerinin de bulunduğu,

Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 12.05.2017 tarih 1002 sayılı kararı ile onaylanan "1/100.000 ölçekli Ankara Çevre Düzeni Planı" kapsamında Karataş Mahallesi Çevre Yolu güneyinde kalan kısmının tamamının (yaklaşık 1919 Hektar) "Kentsel Gelişme (Yerleşme) Alanı" olarak ayrıldığı,

Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 21.11.2018 tarih 1829 sayılı kararı ile onaylı "Güneydoğu Ankara Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı" kapsamında da söz konusu bölgenin brüt orta yoğunlukta (121-250 kişi/hektar) "Gelişine Konut Alanı" olarak belirlendiği,

Bu çerçevede planların kademeli birlikteliği ilkesi gereği alt ölçek plan çalışmalarının zaruri hale geldiği ve Başkanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı teklifi kapsamında;

Üst ölçek plan hükümlerine uygun olacak şekilde (brüt 121-250 kişi/hektar) orta yoğunlukta Konut, Konut+Ticaret, Ticaret, Park-Rekreasyon, İbadet, Eğitim, Sosyal ve Kültürel Tesisi, Sağlık ve Belediye Hizmet (İtfaiye Eğitim Alanı) gibi alan kullanım kararlarının ve gerekli plan notlarının belirlendiği,

Hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planının “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Fatih ÜNAL
Meclis 1. Başkan V.
Tuğba AYDOS
Divan Katibi
Cafer Tayyar ALTUĞ
Divan KatibiKarar Dosyası: TIKLA

Mansur YAVAŞ ve Alper TAŞDELEN imar söznü tutacak mı?


Seçimler öncesi Mansur YAVAŞ ve Alper TAŞDELEN tarafından ziyaret edilen mahallemiz için imar sözü verildi. Peki bu söz tutulacak mı?

Mansur Bey Yakupabdal imarı için bakalım ne demiş hatırlayalım.

Alper Bey Yakupabdal imarı için bakalım ne demiş hatırlayalım.

yakupabdal imar,
yakupabdal imar durumu 2019,
yakupabdal imar 2019,

Çankaya Belediyesi 2019 Vergi İhbarnamesi


Adı soyadı / ünvanı sicil numaralı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir. Bu nedenle;1 - 213 sayılı vergi usul kanunun 104-105-106 maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren bir(1) ay süre içerisindeÇankaya Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü gelir bölümüne bizzat veya bilvekale veya taahütlü mektupla veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır.2 - Aksi halinde iş bu ilandan 1(bir) ay sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

İlan Detayları: https://ilan.gov.tr/detay-tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-vergi-borcu-ve-ceza-ihbarnamelerinin-tebligi-723905.html

Yakupabdal Emlak Vergisi Ödeme


Çankaya Belediyesi Emlak Vergisi Ödeme Yakupabdal vergi ödeme

Aşağıdaki vermiş olduğumuz linklere tıklayarak emlak verginizi ödeyebilirsiniz. Emlak verginizi öğrenmek için TC kimlik numaranızı veya Çankaya Belediyesi Sicil numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

Çankaya Belediyesi Emlak Vergisi Ödeme https://ebelediye.cankaya.bel.tr/giris.aspx

Çankaya Belediyesi Sicil Numarası Öğrenme https://ebelediye.cankaya.bel.tr/SicilSorgula.aspx

İmar Planı Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirme

 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Onaylı imar planı istinaden Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin 2017/1936E. sayılı yürütmeyi durdurma kararı, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 02.06.2017 gün ve 2016/1647E. ,2017/1441K. sayılı iptal kararı, talep dilekçeleri ve bilirkişi raporları gereğince, 81264-81264/2 nolu parselasyon planlarında oluşan ve imar planı ile değişmeyen ada/parsellerin yürürlüğünün aynen devamı ile Çankaya ilçesi Mühye 208, 209, 260, 289, 486, 500, 820, 923, 924, 3298, Karataş 1120, 1619, İmrahor 539, Çankaya İmarın 29482/1, 2, 29483/1, 2, 29484/1, 2, 3, 29485/1, 29486/1, 2, 3, 4, 29487/1, 2, 3, 4, 29488/1, 2, 3, 4, 29489/1, 2, 29490/1, 2, 29491/1, 2, 3, 4, 29492/1, 2, 3, 4, 29493/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29494/1, 2, 3, 29496/1, 2, 29497/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29499/1, 29500/1, 2, 3, 4, 5, 29501/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29502/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29505/2, 29507/ 1, 2, 3, 4, 5, 29508/1, 2, 3, 4, 29509/1, 29510/1, 2, 3, 4, 5, 29511/ 1, 2, 3, 4, 29513/1, 2, 3, 4, 5, 6, 29514/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29515/ 1, 29516/1, 2, 3, 4, 29517/1, 2, 29518/1, 2, 3, 4, 5, 29525/1, 2, 3, 29527/1, 3, 29530/1, 2, 3, 29532/2, 29538/1, 2, 29545/1, 29556/1, 2, 29576/2, 3, 4, 29577/1, 29578/1, 29584/1, 29585/1, 2, 3, 4, 29592/2, 29598/6, 7, 29609/1, 29610/1, 29611/1, 29612/1, 29613/1, 29614/1, 29615/1, 29616/1, 29617/1, 29618/1, 29619/1, 29620/1, 29621/1 nolu parselleri kapsayan ve Başkanlığımızca hazırlanan 81264/3 nolu parselasyon planı Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.05.2019 tarih ve 579/1441 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi, 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7/c maddesi gereğince onaylanmış olup 3194 sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca 29.05.2019 tarihinde mesai başlangıcında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.

Ada ve Parsel

Çankaya İlçesi Mühye 208, 209, 260, 289, 486, 500, 820, 923, 924, 0/3298, Karataş 1120, 1619, Çankaya İmrahor 539, Çankaya İmarın 29482/1, 2, 29483/1, 2, 29484/1, 2, 3, 29485/1, 29486/1, 2, 3, 4, 29487/1, 2, 3, 4, 29488/1, 2, 3, 4, 29489/1, 2, 29490/1, 2, 29491/1, 2, 3, 4, 29492/1, 2, 3, 4, 29493/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29494/1, 2, 3, 29496/1, 2, 29497/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29499/1, 29500/1, 2, 3, 4, 5, 29501/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29502/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29505/2, 29507/ 1, 2, 3, 4, 5, 29508/1, 2, 3, 4, 29509/1, 29510/1, 2, 3, 4, 5, 29511/ 1, 2, 3, 4, 29513/1, 2, 3, 4, 5, 6, 29514/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29515/ 1, 29516/1, 2, 3, 4, 29517/1, 2, 29518/1, 2, 3, 4, 5, 29525/1, 2, 3, 29527/1, 3, 29530/1, 2, 3, 29532/2, 29538/1, 2, 29545/1, 29556/1, 2, 29576/2, 3, 4, 29577/1, 29578/1, 29584/1, 29585/1, 2, 3, 4, 29592/2, 29598/6, 7, 29609/1, 29610/1, 29611/1, 29612/1, 29613/1, 29614/1, 29615/1, 29616/1, 29617/1, 29618/1, 29619/1, 29620/1, 29621/1 nolu parseller.

https://ilan.gov.tr/detay-tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-imar-plani-hakkinda-kamuoyunu-bilgilendirme-638271.htmlİlgililere ilanen duyurulur.

Ankaray Mamak’a Doğru 10 Kilometre Uzatılacak

 
Ankaray, eskiden Mamak Çöplüğü olarak bilinen alana kadar uzatılacak. 5 yılda bitirilmesi planlanan yeni metro hattı 300 bin kişiyi ilgilendiriyor. Sabah Gazetesinden Aykut Gören’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin Seçim Beyannamesi’nde açıkladığı Ankaray’ın Mamak’a doğru 10 kilometre uzatılması planı ilçede büyük bir sevinç yarattı. Dikimevi’nden Ege Mahallesi’ne kadar uzayacak olan Ankaray’ın son durağı ise eskiden ‘Mamak Çöplüğü’ olarak da bilinen bölge olacak. Yaklaşık 15 mahalleyi kapsayacak olan metrodan Mamak nüfusunun yarısından fazlası faydalanacak.
BÜYÜK YÜK ALACAK
Bu projeyi ilçe halkının uzun yıllardır beklediğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak’ta ana arter olarak baktığımız zaman iki ana arterimiz var. Bir tanesi Başkentray’ın güzergahı olan Kayaş güzergahı… Başkentray buradaki ciddi bir yükü alıyor. İkinci olan ve en yoğun olan aksımız Dikimevi’nden Natavega’nın olduğu kısıma kadar olan bölge. Mamak’ın 640 bin nüfusu var. Bu aksın nüfusu hemen hemen 300 binin üzerinde… Bizim bugüne kadar uğraştığımız konu buraya bir toplu taşımaydı. Sağ olsun Mustafa Tuna başkanımız da bu işi sahiplendi. Konuyu sayın Başbakanımıza da ilettik ve hükümet programına alındı. Bu metro olabilir, monoray olabilir… Buna teknik olarak bakanlığımız karar verecek. Dolayısı ile yapıldığı zaman büyük bir yükü alacak Mamak’ta…” dedi.
15 MAHALLEYİ KAPSIYOR
Ankaray’ın uzatılması projesinin 15 mahalleyi kapsadığını belirten Akgül, ” Bu hattan faydalanan mahallelere baktığımız zaman; Abidinpaşa, Aşık Veysel, Balkiraz, Saimekadın, Kartaltepe, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Şahintepe ve Ege mahallesine kadar hemen hemen 15 mahalleyi birden kapsıyor. Tabi burada daha netleşmemiş bir güzergah var. Yani Akdere tarafından da gidebilir, Tıp Fakültesi Caddesi’nden de gidebilir. Bu iki güzergahta yükü alma noktasında fark etmez. Buradaki arazinin eğimlerine bakılacaktır. Ama gözüken Tıp Fakültesi Caddesi güzergâhı…” ifadelerini kullandı.
BEŞ YILDA BİTER
Müjdenin verilmesinin ardından metronun Twitter’da TT olduğunu da söyleyen Mesut Akgül, “Cumhurbaşkanımızın Seçim Beyannamesi’nde de bunu açıklaması büyük heyecan oluşturdu. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayata geçirilmesi en büyük hedefimiz. Toplam 10 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Vatandaşımız da 4 gözle bekliyordu bunu… Cumhurbaşkanımız açıkladıktan sonra da zaten soysal medyada TT oldu. Mamak’ın 2030’larda nüfusunun 1 milyon olması bekleniyor. Dolayısı ile bu tür projeleri şimdiden hayata geçirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Kaynak: Sabah

Yakupabdal 2019 Arsa Rayiç Bedelleri


Çankaya Belediyesi tarafından Yakupabdal Mahallesi için belirlenen 2019 yılı arsa rayiç bedelleri aşağıda belirtilmiştir. Mahalle sokak ve dönem bilgilerini seçerek arsanızın rayiç değerini öğrenebilirsiniz.


Yakupabdal Emlak Ofisi 0532 487 47 64 --> HEMEN ARA
BÜLTEN ABONELİĞİ